สำนักปลัด อบต.

นายเชิดพงษ์ ปลั่งกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง


นางสาวพรทิพย์ จันทะดวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายอดิเรก โคตรปัดทุม
นักพัฒนาชุมชน


นายดำเนิน ดอกพิกุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวศุวลักษณ์ นาคคำ
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวพีรวัลคุ์ ขจิตเวทย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายดำรงค์ ไลนอก
พนักงานขับรถยนต์


นายทองใบ ชัยปัญหา
คนงานประจำรถขยะ


นายวิชัย นามวงค์ษา
คนงานประจำรถขยะ


นายเสกศักดิ์ บุญสนอง
นักการภารโรง