หัวหน้าส่วนราชการ

นายเชิดพงษ์ ปลั่งกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทองหัวหน้าสำนักปลัด


นางกนิษฐา ฤทธิสอน
ผู้อำนวยการกองคลังผู้อำนวยการกองช่าง


นายภัทราวุฒิ ชาโคตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม