กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายภัทราวุฒิ ชาโคตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางวิภาดา สารเฉวต
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้าเอน


นางจุฑามาศ จันทร์วงษา
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้าเอน


นางปริตา กางชาติ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์หนองหว้าเอน


นางสาวอัญชลี กัญญาวัชยุวพงษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กบ้านโคกสี


นางสาวเสาวรัตน์ อินธิราช
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กบ้านโคกสี


นางสาวปัณฑิกา ลาดแดงนอก
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก บ้านโคกสี


นางสาวศิรินารถ อักษรจันทร์
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก บ้านโคกสี


นางสาวสายใจ อาพัดนอก
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศพด.โคกสี