กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายอดิศักดิ์์ ได้เปรียบ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
0613184414

นางวิภาดา สารเฉวต
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้าเอน
0856570905

นางจุฑามาศ จันทร์วงษา
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้าเอน
0652542562

นางปริตา กางชาติ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์หนองหว้าเอน
0982434578

นางสาวอัญชลี กัญญาวัชยุวพงษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กบ้านโคกสี
0854506908

นางสาวเสาวรัตน์ อินธิราช
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กบ้านโคกสี
0987130867

นางสาวปัณฑิกา ลาดแดงนอก
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก บ้านโคกสี
0902949074

นางสาวศิรินารถ อักษรจันทร์
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก บ้านโคกสี
0883634725

นางสาวสายใจ อาพัดนอก
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศพด.โคกสี
0903320223

นางสาวนงลักษณ์ ลพพันธุ์ทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
0810663136