กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายอดิศักดิ์์ ได้เปรียบ
นักวิชาศึกษาปฏิบัติงาน
0613184414

นางวิภาดา สารเฉวต
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้าเอน


นางจุฑามาศ จันทร์วงษา
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้าเอน


นางปริตา กางชาติ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์หนองหว้าเอน


นางสาวอัญชลี กัญญาวัชยุวพงษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กบ้านโคกสี


นางสาวเสาวรัตน์ อินธิราช
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กบ้านโคกสี


นางสาวปัณฑิกา ลาดแดงนอก
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก บ้านโคกสี


นางสาวศิรินารถ อักษรจันทร์
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก บ้านโคกสี


นางสาวสายใจ อาพัดนอก
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศพด.โคกสี