กองช่าง

นายวีระ โฆสิกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
044756284

นายธีรศักดิ์ นาพรม
ผู้ช่วยช่างโยธา
0903768653

นางสาวณัฐนันท์ ชินนอก
ผช.พนักงานธุรการ (ช่าง)
0933751211