ประวัติความเป็นมา

 

ประวัติความเป็นมาตำบลขุนทอง

 

ตำบลขุนทอง เป็นตำบลที่ตั้งขึ้นพร้อมกับอำเภอบัวใหญ่ เมื่อปี 2429 ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อปี พ.ศ. 2539 มีหมู่บ้านในเขตการปกครอง 12 หมู่ ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านขุนทอง หมู่ที่ 2 บ้านโคกสี หมู่ที่ 3 บ้านดอนคนทา หมู่ที่ 4 บ้านโสกงูเหลือม หมู่ที่ 5 บ้านเพียไซย์ หมู่ที่ 6 บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 7 บ้านหนองโดน หมู่ที่ 8 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10 บ้านหนองหว้าเอน หมู่ที่ 11 บ้านเกล็ดลิ้น หมู่ที่ 12 บ้านหนองหิน