ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

 

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

องค์การิหารส่วนตำบลขุนทองเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้นห้า ราษฏรมีรายได้น้อยส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา อาศัยรายได้จากการค้าขายพืชผลการเกษตร ในส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลรายได้ส่วนใหญ่มาจากการที่รัฐบาลให้การสนับสนุน  การรวมกลุ่มของประชาชนอำนวยกลุ่มทุกประเภทมี 3 กลุ่มแยกประเภทกลุ่ม

กลุ่มออมทรัพย์             12            กลุ่ม

กลุ่มอาชีพ                      6             กลุ่ม

กลุ่มสหกรณ์                  8              กลุ่ม