สภาพทางเศรษฐกิจ

 

สภาพเศรษฐกิจ

อาชีพ

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก เช่น การทำนา การทำไร่ (อ้อย , มันสำปะหลัง) การทำสวน(ไม้ยูคาลิปตัส , มะม่วง) และเลี้ยงสัตว์ อาชีพรอง คือ การรับจ้างทั่วไป การ้าขาย และไปทำงานในต่างประเทศ อำนาจการซื้อขึ้นอู่กับสภาวะผลผลิตด้านการเกษตรเป็นสำคัญ รายได้ส่วนใหญ่จึงได้ส่วนใหญ่จึงได้มาจกการขายพืชผลทางการเกษตร และราคาผลผลิตของแต่ละปีไม่แน่นอน  ทำให้รายได้ต่อหัวต่อคนไม่สามารถคาดการณ์ได้

ธุรกิจ

ปั้มน้ำมันและก๊าซ  จำนวน  4 แห่ง
โรงสีขนาดเล็ก จำนวน 48  แห่ง
ฟาร์มหมู  จำนวน     1         แห่ง
ร้านค้า       จำนวน  79           แห่ง(ร้านค้าขนาดเล็ก)