คณะผู้บริหาร


นายเชิดพงษ์ ปลั่งกลาง
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง
044-756284

ตำแหน่งว่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง
044-756284

ตำแหน่งว่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง
044756284

ตำแหน่งว่าง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง