คณะผู้บริหาร


นางลัดดา โสวะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง
0886193925

นายบุญยง แพนไธสง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง
0918297301

นายบรรจง หงษ์พรม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง
0622732786

นายบุญส่ง ไลนอก
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง
0611681302