สมาชิกสภา อบต.

นายสมหมาย สียางยอก
ประธานสภา อบต.ขุนทอง
0638736574

นายดาวเรือง ทันมา
รองประะานสภาอบต.ขุนทอง
0833780278

นายสุนทร ทัดวรพงศ์
สมาชิกสภาอบต.ขุนทอง หมู่ 2
0841226188

นายศักดิ์สิทธิ์ื ศรีจันทร์
สมาชิกสภาอบต.ขุนทอง หมู่ 32
0649945592

นางสาวปริรทิพย์ ทบผา
สมาชิกสภาอบต.ขุนทอง หมู่ 4
0937198788

นายเจริญ จงจอหอ
สมาชิกสภาอบต.ขุนทอง หมู่ 5
0810656237

นายบุญถม ทามาตร
สมาชิกสภาอบต.ขุนทอง หมู่ 6
0878056493

นายกวี นามโท
สมาชิกสภาอบต.ขุนทอง หมู่ 8
0848235310

นายเทวา วันจำปา
สมาชิกสภาอบต.ขุนทอง หมู่ 9
0841924164

นางพิไลวรรณ นามวงษา
สมาชิกสภาอบต.ขุนทอง หมู่ 10
0933614089

นายคำหมุน บัญชา
สมาชิกสภาอบต.ขุนทอง หมู่ 11
088909703

นางลัดดา แทนสม
สมาชิกสภาอบต.ขุนทอง หมู่ 12
081065221