สมาชิกสภา อบต.

นางลัดดา โสวะ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง


นายบรรจง หงษ์พรม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง


นายเชิดพงษ์ ปลั่งกลาง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง


นายแก้ว ภาวะกา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1


นางนันทิยา แพนไธสง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


นายบุญส่ง ไลนอก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3


นายณรงค์ จรรยา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4


นายบุญจันทร์ ประภาการ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4


นายถนอม ยิ้มจอหอ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5


นายดาวเรือง ทันมา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7


นายวิชาญ พรมสุภาพ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5


นายสมัย โนนสงคราม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7


นายสายเย็น นามวงษา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8


นายกวี นามโท
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8


นายชัยรัตน์ พาบุดดา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9


นางจีระพร ประวันจะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9


นายถวิล อุดมไชย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10


นายณัฐพงศ์ คำบุญยอ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11


นางสุพิศ แพนไธสง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12