คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22(1)  

20 เม.ย. 64 328