ประกาศ-คำสั่ง
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการและตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีตำแหน่งว่างลง หรือไม่สามารถปฏิบัติราชกการได้

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง    

1 มิ.ย. 65 87