ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง ที่ 100/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างเหมารถแม็คโครถมคันดินถนนดิน บ้านหนองโดน หมู่ที่ 7  

29 เม.ย. 66 307