ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง ที่ 8/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองโดน หมู่ที่ 7  

29 เม.ย. 66 307