ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง ที่ 8/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองโดน หมู่ที่ 7

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง    

29 เม.ย. 66 120