ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง ที่ 71/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกงูเหลือม หมู่ที่ 4

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง    

29 เม.ย. 66 221