จุดเด่นของพื้นที่

 

จุดเด่นของพื้นที่( ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล )

 

พื้นที่ส่วนใหญ่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ใช้เพื่อการทำการเกษตร อาทิ การทำนา  ทำไร่  อ้อย ฯลฯ ส่วนใหญ่ต้องอาศัยน้ำฝนในการทำเกษตร แต่มีบางหมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์จากแม่น้ำชี โดยการส่งน้ำมาพักไว้ที่อ่างโสกงูเหลือม ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทองมีน้ำประปาใช้ทุกหมู่บ้าน โดยทำจากน้ำบาดาลและน้ำผิวดิน  สำหรับคลองระบายน้ำและคลองส่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรคาดว่าภายในปีต่อไปคงมีใช้อย่างทั่วถึง โดยในปัจจุบันตำบลขุนทองมีคลองส่งน้ำมากพอสำหรับพื้นที่ทางการเกษตร แต่มีปัญหาเรื่องขาดน้ำยังต้องอาศัยน้ำฝน ประชาชนมีคุณภาพและมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิต อาชีพการเกษตร นับเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจที่ดี ผู้นำชุมชนสมานสามัคคีไม่มีปัญหาด้านการร่วมกันในการปกครองและบริหารการพัฒนามีองค์การบริหารส่วนตำบลมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน