สำนักปลัด อบต.

นายเชิดพงษ์ ปลั่งกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง


นางสิทธิพร ค้าเจริญ
รองปลัด อบต.
0861428813

นางสาวพรทิพย์ จันทะดวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายอดิเรก โคตรปัดทุม
นักพัฒนาชุมชน


นายดำเนิน ดอกพิกุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวศุวลักษณ์ นาคคำ
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวกานต์รวี อุดมไชย
นิติกรชำนาญการ
0913457630

นางสาวธัญวรัตน์ ผินนอก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
0898442922

นางสาวพีรวัลคุ์ ขจิตเวทย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวณัฎฐ์ชญา สุขสวัสดิ์
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
0885826976

นายทองใบ ชัยปัญหา
คนงานประจำรถขยะ


นายเสกศักดิ์ บุญสนอง
นักการภารโรง


นายดำรงค์ ไลนอก
พนักงานขับรถยนต์
0883540145

นายวิชัย นามวงค์ษา
คนงานประจำรถขยะ


นางสาวศิวาภรณ์ ศรีภิรมย์
คนงานทั่วไป
0970450697

นางสาวจรัญญา วงษ์ชาลี
ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
0613413073

นางสาวดุษฎี ศรีฤทธิ์
คนงานทั่วไป
0902783292