สำนักปลัด อบต.

นายเชิดพงษ์ ปลั่งกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง
0807289404

นางสิทธิพร ค้าเจริญ
รองปลัด อบต.
0861428813

นางสาวพรทิพย์ จันทะดวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
0862203816

นายอดิเรก โคตรปัดทุม
นักพัฒนาชุมชน
0869044014

นางอนงค์ มูลประจักษ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
-

นางสาวธัญวรัตน์ ผินนอก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
0898442922

นางสาวกานต์รวี อุดมไชย
นิติกรชำนาญการ
0913457630

นางสาวศุวลักษณ์ นาคคำ
เจ้าพนักงานธุรการ
0895858998

นายดำเนิน ดอกพิกุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
0872473354

นางสาวพีรวัลคุ์ ขจิตเวทย์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
0810704919

นางสาวณัฎฐ์ชญา สุขสวัสดิ์
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
0885826976

นายดำรงค์ ไลนอก
พนักงานขับรถยนต์
0883540145

นางสาวจรัญญา วงษ์ชาลี
ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
0613413073

นายวิชัย นามวงค์ษา
คนงานประจำรถขยะ
0925812437

นายเสกศักดิ์ บุญสนอง
นักการภารโรง
0909300756

นายทองใบ ชัยปัญหา
คนงานประจำรถขยะ
0637272822

นางสาวศิวาภรณ์ ศรีภิรมย์
พนักงานจ้างทั่วไป
0970450697

นางสาวดุษฎี ศรีฤทธิ์
พนักงานจ้างทั่วไป
0902783292

นางสาวณัฐริกา ราชา
พนักงานจ้างทั่วไป
0969151906