สภาพทั่วไป

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1.1 ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2539 ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 111 ตอนที่ 52 ก. ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2539 ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ อยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ   111 กิโลเมตร

 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง ตั้งอยู่เลขที่ 333  ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา และตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ประมาณ   10  กิโลเมตร   ตามถนนทางหลวง 202  (บัวใหญ่-ชัยภูมิ) โดยมีพื้นที่ติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ    มีพื้นที่ติดต่อกับ ตำบลท่าวัด  อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับ ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับ ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่    จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก  มีพื้นที่ติดต่อกับ ตำบลโนนสำราญ  อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

      
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 51 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายบางแห่งเป็นดินเค็ม พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เพื่อการเกษตร มีแหล่งน้ำสำคัญ 3 สาย คือ ลำห้วยใหญ่ ลำห้วยแคน ลำห้วยน้อย ซึ่งเกษตรกรใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และมีแหล่งน้ำสำคัญคือ อ่างเก็บน้ำโสกงูเหลือม ของกรมชลประทาน บ้านโสกงูเหลือม หมู่ 4 เป็นแหล่งน้ำซึ่งสูบน้ำมาจากลำน้ำชี ให้บริการในพื้นที่บ้านโสกงูเหลือม บ้านขุนทอง บ้านหญ้าคา บ้านเพียไซย์

1.3 การเมืองการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง   มีหมู่บ้านจำนวน   12   หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ 1 บ้านขุนทอง

ประชากรทั้งสิ้น    7,971     คน แยกเป็น   ชาย     4,015     คน   หญิง     3,956     คน
จำนวนครัวเรือน     1,786   ครัวเรือน     มีความหนาแน่นเฉลี่ย     156   คน : ตารางกิโลเมตร

 

ตำบล บ้าน หมู่ที่ ครัวเรือน(หลัง) เพศชาย(คน) เพศหญิง(คน) รวมทั้งสิ้น
ขุนทอง  ขุนทอง  1 177 228 204 430
  โคกสี 2 228 486 510 996
  ดอนคนทา 3 186 444 438 882
  โสกงูเหลือม 4 126 330 315 645
  เพียไซย์ 5 120 275 278 553
  หญ้าคา 6 173 353 368 721
  หนองโดน 7 66 157 136 293
  โคกกลาง 8 186 449 465 914
  โคกสว่าง 9 128 321 309 630
  หนองหว้าเอน 10 212 499 457 956
  เกล็ดลิ้น 11 83 193 206 399
  หนองหิน 12 101 282 270 552

รวมทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน

  1,786 4,015 3,956 7,917