กองคลัง

นางกนิษฐา ฤทธิสอน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวกนกวรรณ ไทยงูเหลือม
นักวิชาการเงินและบัญชี


นายวีรเดช สิงขรอาจ
จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


นางสาวศิริรัตน์ หลวงสนาม
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางสาวระลิดา กุลอุปฮาด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


นายภูคินธร การบรรจง
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวพัฒทิญาภรณ์ นาดี
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวนงลักษณ์ ลพพันธุ์ทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ