กองคลัง

นางกนิษฐา ฤทธิสอน
ผู้อำนวยการกองคลัง
0921892189

นางสาวกนกวรรณ ไทยงูเหลือม
นักวิชาการเงินและบัญชี
0958294325

นางสาวศิริรัตน์ หลวงสนาม
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
0857677332

นางสาวระลิดา กุลอุปฮาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
0803564994

นายภูคินธร การบรรจง
เจ้าพนักงานพัสดุ
0973432387

นางสาวพัฒทิญาภรณ์ นาดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
0883416381