หัวหน้าส่วนราชการ

นายเชิดพงษ์ ปลั่งกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง


อัตราว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางกนิษฐา ฤทธิสอน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายวีระ โฆสิกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง

044756284

นายภัทราวุฒิ ชาโคตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม