หัวหน้าส่วนราชการ

นายเชิดพงษ์ ปลั่งกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง

0807289404

นางสิทธิพร ค้าเจริญ
รองปลัด อบต.

0861428813

นางกนิษฐา ฤทธิสอน
ผู้อำนวยการกองคลัง

0921892189

นายวีระ โฆสิกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง

0935544753

นางสิทธิพร สรสิทธิ์
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

0861428813

นางสิทธิพร สรสิทธิ์
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ

0861428813