หัวหน้าส่วนราชการ

นายเชิดพงษ์ ปลั่งกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง


นางสิทธิพร ค้าเจริญ
รองปลัด อบต.

0861428813

นางกนิษฐา ฤทธิสอน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายวีระ โฆสิกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง

044756284

อัตราว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด