สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนม.ค. 2565(แบบ สขร.1)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง    

12 เม.ย. 65 414