ข่าวประชาสัมพันธ์
งานพัฒนารายได้ แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 8680 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง    

23 พ.ย. 65 137