ประกาศ-คำสั่ง
ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

24 พ.ย. 66 144