ประกาศ-คำสั่ง
ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ปรับปรุงครั้งที่ 1/2567)  

27 ก.พ. 67 71